Üldtingimused ja Privatsuspoliitika

Müügitingimused ja privaatsuspoliitika

Omatoit.ee e-poe müügitingimused ja privaatsuspoliitika

I            ÜLDSÄTTED

 1. Käesolevad Omatoit.ee (edaspidi: müüja) müügitingimused (edaspidi: tingimused) kehtivad kaupade ostmisel internetiaadressilt https://Omatoit.ee. Toodete müüja on OÜ Mann Grupp, aadress A.Puškini 23-63, Narva linn 20303, registrikood 10797040, tel 3592 794, e-posti aadress info@manngrupp.ee.
 2. Müüjal on õigus ühepoolselt tingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused internetiaadressil https://Omatoit.ee. Kui klient esitab tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohalduvad tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimused.
 3. Kliendil on võimalik enne tellimuse esitamist tingimused salvestada ja printida.
 4. Tellimuse kinnitamisega Klient nõustub tingimustes sätestatuga.
 5. ee veebikeskkonnas olevate toodete fotodel on illustreeriv tähendus.
 6. Tootmismahu täitumisel on müüjal õigus peatada tellimuste vastuvõtmine.
 7. Müüjal on õigus määrata toodetele vähim ja suurim kaal/kogus, mida kliendil on võimalik tellida.
 8. ee toodete puhul on tegemist kiiresti riknevate ja vananevate toodetega, mistõttu ei ole kliendil õigust sõlmitud lepingust taganeda (vastavalt VÕS § 53 lg 4 punktile 4).
 9. ee klienditeeninduse kontaktandmed on: e-post tellimus@manngrupp.ee, ja tel 5884 8787.

 

II             TELLIMUSE ESITAMINE

 1. Tellimuse vormistamiseks Klient:
  • Valib soovitud tooted ja kogused;
  • Valib seejärel „Minu ostukorv“ ja valib tellimuse kättesaamise koha;
  • Sisestab enda andmed, mis on vajalikud tellimuse vormistamiseks;
  • Kinnitab tellimuse ja tasub kauba eest
 2. Tellimuse kinnituseks saadab Müüja Kliendile e-posti teel tellimuskinnituse koos tellimuse numbriga ja alustab tellimuse täitmist.
 3. Kui müüjal ei ole võimalik tellimust täita (kas osaliselt või täielikult), tagastatakse enammakstud summa 14 (neljateistkümne) päeva jooksul. Tagasimaksed tehakse kliendi samale arvelduskontole, millelt tellimuse eest tasuti.

 

III            TOOTE HIND JA TASUMINE

 1. Toodetele kehtivad ostu tegemise hetkel Omatoit.ee-s kuvatud hinnad. Hinnad kuvatakse eurodes ja sisaldavad käibemaksu. Juhul kui müügihind on toote kättesaamise ajaks muutunud, jääb jõusse tellimuse vormistamise hetkel kehtinud hind.
 2. Juhul, kui juriidilisest isikust klient soovib arvet ostu eest tasumiseks, peab klient sellest teatama tellimuse vormistamise jooksul ja kontaktandmete sisestamisel märkima „Soovin ettemaksuarvet e-postieel…“.

 

IV            TELLIMUSE KÄTTESAAMINE

 1. Tellimuse saab kätte tellimuse kinnituses märgitud müügipunktis ja see on kättesaadav alates tellimuse kinnitusest määratud ajast kuni müügipunkti lahtioleku aja lõpuni samal päeval.Kaup millele klient pole järgi tulnud, utiliseeritakse.
 2. Tellimuse saab klient kätte isikut tõendava dokumendi (ID kaart, pass, juhiluba) või tellimuse kinnituse esitamisel.
 3. Müüja ei vastuta kliendile tekkinud kahju eest, kui müüjast mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud oma valdusse kliendi tellimuse kinnituse andmed ja selle alusel on tellimus kätte saadud.
 4. Tellimuse kättesaamisel on klient kohustatud koheselt kontrollima kauba vastavust tellimuse kinnitusele ja kui ilmneb, et kauba hulgas on mitte tellitud, defektseid või katkises pakendis tooteid, tuleb sellest koheselt teavitada müügipunkti klienditeenindajat ja talle koheselt tagastada puudustega või mittetellitud kaup.
 5. Toodete kahjustumise või kadumise risk läheb üle kliendile kättesaamisest.

 

V            KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

 1. Müüjal on õigus töödelda kliendi poolt esitatud isikuandmeid ja ostude andmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega ulatuses, mis on vajalik kliendi poolt Omatoit.ee-s esitatud tellimuse täitmiseks.
 2. Müüja töötleb kliendi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
 • ee-ss esitatud tellimuse täitmine;
 • kliendisuhete haldamine ja kliendiga suhtlemine;
 • kliendi päringutele vastamine;
 • õigustatud huvi, sh tarbijaharjumuste uurimine, müügistatistika koostamine, Omatoit.ee teenuste haldamine ja arendamine.
 1. Müüja rakendab kõiki meetmeid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.
 2. ee-st tavakülalisena ostmisel registreeritakse kliendi ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefon ning postiaadress juhul, kui see on vajalik kauba kliendile kohale toimetamiseks.
 3. ee-st tavakülalisena ostu sooritanud klientide isiku- ja ostuandmeid säilitatakse 3 aastat arvates ostu sooritamisest. Peale nimetatud tähtaja saabumist kustutatakse isikuandmed automaatselt.
 4. Kliendil on igal ajal õigus saada Müüjalt enda kohta käivaid isikuandmeid, nõuda kliendi isikuandmete parandamist ja ülekandmist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist. Taotlused tuleb esitada elektrooniliselt e-posti teel aadressile info@manngrupp.ee. Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab kliendi taotlus olema digitaalselt allkirjastatud. Müüjal on õigus jätta kliendi taotlus rahuldamata, kui kliendi isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline.
 5. Müüjal on õigus Omatoit.ee-s registreeritud isikuandmetele teostada profiilianalüüsi, et paremini mõista klientide ootusi ja sellest tulenevalt pakkuda paremaid kaupu ja teenuseid võimaldades otseturunduse täpsemat suunamist. Müüja ei tee profileerimise tulemusel kliendi suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid.
 6. ee-s on isikuandmete vastutavaks töötlejaks OÜ Mann Grupp. Juhul, kui klient leiab, et teenuse osutamise raames rikutakse isikuandmete töötlemisel kliendi õiguseid, on kliendil õigus pöörduda OÜ Mann Grupp andmekaitsespetsialisti poole e-posti teel info@manngrupp.eevõi Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.

 

VI            KÜPSISTE KASUTAMINE

 1. ee veebileht kasutab küpsiseid. Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kliendi poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas klient e-poodi kasutab, eesmärgiga pakkuda kliendile paremat kasutajakogemust.
 2. ee veebilehel kasutatakse järgmisi küpsiseid:
 • seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada veebilehe kasutamist;
 • püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid veebilehel;
 • esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata kliendile sobilikku reklaami ja pakkumisi.
 1. Klient võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kliendile kättesaadavad.
 2. Lisaks analüüsiküpsiste kasutamisele kasutab Omatoit.ee veebileht piksleid (pixel tags, web-beacons), mille abil jälgitakse veebilehe kasutust. Seda tehes ei töödelda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

 

VII            PRETENSIOONIDE ESITAMINE JA VASTUTUS

 1. Juhul, kui müüja oma kohustusi rikub, on kliendil õigus nõuda kohustuse täitmist, keelduda oma võlgnetava kohustuse täitmisest, nõuda kahju hüvitamist, hinna alandamist või viivist rahalise kohustuse täitmisega viivitamisel.
 2. Müüja vastutab ostetud toodetel ilmneva mittevastavuse eest realiseerimistähtaja ulatuses. Klient kohustub müüjat teavitama toodete mittevastavusest koheselt kauba kättesaamisel või selle avastamisel, aga mitte hiljem kui 24 tunni jooksul arvates tellimuse kättesaamisest.
 3. Mittenõuetekohaste toodete korral saab esitada pretensiooni e-posti teel aadressile tellimus@manngrupp.eevõi telefonil 5884 8787. Pretensioonis tuleb märkida kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, tootel ilmnenud puudus, kõlblik kuni kuupäev tootel ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.
 4. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohale toimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.
 5. Müüja ei vastuta tellimuse mittesihipärasest kasutamisest või mittenõuetekohasest hoiustamisest tekkinud kahjude eest.

Müüja ja kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse (Pronksi 12, Tallinn 10117, http://www.tarbijakaitseamet.ee) ja tarbijavaidluste komisjoni (Pronksi 12, Tallinn 10117, http://www.komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Harju Maakohtusse. Lisaks on kõikidele klientidele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil http://ec.europa.eu/odr